Kuinka modernit tuotekehitysmenetelmät hyödyttävät yritystäsi

Teollisuusalan toimijoilla esiintyy toisinaan teknisiä ongelmia esimerkiksi tuotanto- ja pakkauslinjojen kanssa. Toisinaan taas tuotekehittely tökkii, ja siihen kaivataan ulkopuolista apua. Ehkä tarve onkin tehostaa laitoksen toimintaa ja saavuttaa kustannussäästöjä? Jos omin voimin ei löydetä ratkaisuja, on aika kääntyä mekaniikkasuunnittelua ja tuotekehittelyä tarjoavien asiantuntijayritysten puoleen. Esimerkiksi Enmac Oy on Tampereella, Kotkassa ja Porissa toimiva, mekaniikkasuunnittelua ja tuotekehittelyä tarjoava yritys, joka on auttanut erikokoisia asiakkaitaan parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Enmacin insinöörit ja eri alojen suunnittelun asiantuntijat laativat kaikki tarvittavat laskelmat, esimerkiksi lujuus- ja virtauslaskelmat, suunnittelevat hankkeen tai uuden tuotteen toteutuksen, ja ovat tiiviisti mukana koko prosessin ajan. Kyse voi olla vaikkapa pakkauslinjan automatisoinnista, vanhan tehtaan modernisoinnista tai uusien tuotteiden kehittämisestä. Enmacilla on erityisosaamista muun muassa konesuunnittelusta, ajoneuvosuunnittelusta, teräsrakennesuunnittelusta ja tuotantojärjestelmäsuunnittelusta. Enmaciin ja sen asiakastarinoihin pääsee tutustumaan osoitteessa Enmac.fi. Enmacin kehittämien, optimaalisten ja yksilöllisten ratkaisujen avulla yritys voi parantaa tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan, ja saavuttaa merkittävää kilpailuetua.

Tuotekehitys on pitkä prosessi

Tuotelkehitys tarkoittaa uuden tuotteen luomista. Sen avulla pyritään joko saamaan markkinoille aivan uusia tuotteita, tai sitten tarkoitus on parannella ja kehittää jo olemassa olevia tuotteita. Tuotekehittelyyn tarvitaan tutkimustuloksia. Tutkimusten tekoa varten yrityksellä saattaa olla oma tuotekehitysosasto, mutta yritys voi myös ostaa tarvittavan osaamisen muualta. Perinteisillä teollisuusaloilla tuotekehityksen osuus yrityksen liikevaihdosta voi olla vain muutamia prosentteja, kun taas uusilla aloilla siihen saattaa kulua jopa noin 50 %. 

Tuotekehitys

Ensin tulee toteuttaa markkinaselvitys, eli selvittää, millaisia tuotteita asiakkaat haluavat, ja millaisia tuotteita kilpailijat jo tarjoavat. Näihin kysymyksiin löydettyjen vastausten perusteella aletaan kehitellä uusia ja ainutlaatuisia tuotteita. Ideointivaiheessa ja luonnosteluvaiheessa vaaditaan luovuutta. Ratkaisumahdollisuuksia voidaan havainnollistaa esimerkiksi modernin 3D-tulostuksen avulla. 3D-mallit toimivat prototyyppeinä, joiden avulla uutta tuotetta voidaan kehittää edelleen vastaamaan todellisia tarpeita.

Enmac on mukana koko tuotekehitysprosessin ajan aina toteutettavuusselvityksistä ja esisuunnittelusta tuotteen käyttöönottoon saakka. Enmac huolehtii asiantuntevasti resursoinnista, projektin aikataulutuksesta ja esimerkiksi prototyypin ja nollasarjan valmistuksen valvonnasta. 3D-tulostus on olennainen osa modernia tuotekehitysprosessia. Hankkeesta kuuluu luoda täydellinen dokumentaatio – senkin toteuttamisen Enmac hoitaa tyylipuhtaasti.  

Olipa kyse aivan uusien tuotteiden kehityksestä, vanhojen tuotteiden modernisoinnista tai tuotekehityksen kokonaisprojektien johtamisesta, valitse siihen kokenut, luova ja tuloshakuinen kumppani – kuten Enmac. Luvassa on optimaalisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Modernisoinnilla voidaan saavuttaa merkittävät kustannussäästöt, esimerkiksi parantamalla tuotteen energiatehokkuutta tai alentamalla sen valmistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Hyvä esimerkki Enmacin onnistuneista tuotekehittelyprojekteista on öljyntorjuntaharja. Öljyntorjuntaan tarkoitettua harjakonetta haluttiin jatkokehittää keventämällä sen painoa 30 %. Lopputuloksena öljyntorjuntaharjakoneen massa pieneni 35 %. Toinen esimerkki on 3D-koordinaattimittausjärjestelmän reflektorinpidin. Enmacin asiantuntijat tulivat siihen tulokseen, että se kannattaa valmistaa 3D-tulostamalla. Lopputuloksena osan toiminnallisuus parani, valmistettavien osien lukumäärä pieneni, ja osan valmistuskustannukset laskivat yli 80 %. Samalla osan massa pieneni 77 %, mikä helpotti asennusprosessia. 

3D-tulostus on yksi moderneista tuotekehitysmenetelmistä 

Teollinen muotoilu kuuluu tuotekehitykseen – sen avulla varmistetaan uuden tuotteen käyttömukavuus, toiminnallisuus ja turvallisuus. Samalla saadaan käyttökelpoista tietoa, mitä voidaan hyödyntää tuotteen valmistusprosessissa, esimerkiksi lopullisissa materiaalivalinnoissa ja lopullisten valmistuskustannusten alentamisessa. 3D-tulostus on tätä päivää. Sen avulla tehostetaan suunnitteluprosessia ja saadaan konkreettisia mallikappaleita suunnittelutyötä helpottamaan. 3D-tulostus on tehnyt suunnitteluprosessista nopeampaa ja edullisempaa, sillä 3D-tulosteiden avulla muutosten ja erilaisten versioiden tekeminen on huokeaa. Prototyyppien avulla voidaan minimoida lopullisen tuotteen virheet. Joissain tilanteissa 3D-tulostus sopii myös lopullisen tuotteen valmistusmenetelmäksi, kuten edellä mainitun 3D-koordinaattimittausjärjestelmän reflektorinpitimen tapauksessa. 

Ilman ammattitaitoista suunnittelua 3D-tulostuksen parhaat hyödyt jäävät saamatta. Enmac on erikoistunut 3D-tulosteiden suunnitteluun vuodesta 2013. Tällä hetkellä se pystyy tarjoamaan asiakasyrityksilleen ensiluokkaista ja ajantasaista tietotaitoa niin 3D-tulostusmenetelmien ja materiaalien tuntemukseen, metallisten ja muovisten 3D-tulosteiden suunnitteluun kuin 3D-tulostuspotentiaalin tunnistamiseenkin liittyen. 

3D-tulostamisella osat tai osakokonaisuudet voidaan valmistaa paremmin, nopeammin ja halvemmin. Tekninen paremmuus saavutetaan esimerkiksi kompaktimmalla koolla, helpommalla käytettävyydellä tai pienemmällä virtausvastauksella. Parhaimmillaan osakokonaisuus voidaan valmistaa 95 % aiempaa edullisemmin, ja lisäksi valmistusprosessi nopeutuu. 3D-tulostamisen avulla voidaan siis saavuttaa merkittävää kilpailuetua ja huomattavia säästöjä, joten kannattaa ottaa 3D-tulostamiseen perehtynyt asiantuntijayritys mukaan uusien tuotteiden kehitykseen tai vanhojen tuotteiden modernisointiin.